header header header

Konkurs literacki - Rodzina Hulewiczów – Patriotyzm we krwi

data dodania: wtorek 30 października 2018
Regulamin konkursu literackiego.

Organizator konkursu:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, Czytelnia,
ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Temat konkursu literackiego:
„Rodzina Hulewiczów – Patriotyzm we krwi”
Forma konkursu :  esej
Na przykładzie rodziny Hulewiczów herbu Nowina z Kościanek koło Wrześni, napisz proszę, co spowodowało, że właśnie ta rodzina wychowała tylu patriotów i społeczników. Kogo z tej na wskroś patriotycznej rodziny chciałabyś, chciałbyś „poznać” osobiście?
Uzasadnij proszę swój wybór.

1. Cele konkursu:
- motywowanie uczniów do rozwijania zdolności pisarskich
- rozbudzanie świadomości języka, jako dziedzictwa kulturowego
- wyrabianie zdolności wypowiadania się na zadany temat
- wyrażanie własnych opinii i przemyśleń
- upowszechnianie wiedzy o osobach z regionu zasłużonych  dla Wielkopolski
 i Polski
- umacnianie poczucia tożsamości narodowej, więzi pokoleniowej,
 dumy i szacunku z dorobku poprzednich pokoleń
- budzenie uczuć patriotycznych
2. Zasady uczestnictwa w konkursie:
- konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich
- podpisane prace : imię i nazwisko, klasa, pełna nazwa i adres szkoły oraz nr telefonu komórkowego należy dostarczyć do dnia 30.11.2018r. (piątek) do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni, Czytelnia, I piętro, ul. Dzieci Wrzesińskich 13.
Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
3. Kryteria oceny prac:
- samodzielność, styl, sposób ujęcia tematu, interpunkcja, estetyka pracy, poprawność ortograficzna
4. Prace oceniane będą przez jury konkursowe powołane przez organizatora.
5. Nagrody :
- dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia
6. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.wrzesnia.pl i FB.
Wręczenie nagród nastąpi 14.12.2018r. (piątek) o godz. 16:00.
Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (zwanych dalej RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2016r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni informuje, że:
- Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września.
-  Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece jest Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@teletronik.info
-  Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu
-  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji i rozstrzygnięcia konkursu
-  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac do potrzeb konkursu i promocji ( na podst. Ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. z dnia 23.02.1994r. nr 24, poz. 83, art. 50.64.64.)

W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody , przysługuje uczestnikowi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018r.

 
stat4u

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl