header header header

Konkurs - Regulamin

data dodania: wtorek 3 października 2017
Regulamin konkursu Petronelka z pyrki

Regulamin konkursu
Organizator konkursu : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni,
ul. Dzieci Wrzesińskich 13
Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej
- rozwijanie umiejętności planowania pracy twórczej
- budzenie zainteresowania gwarą poznańską
  3. Temat konkursu:„ Petronelka” z pyrki”
                                     ( „Biedronka z ziemniaka”)
Zasady uczestnictwa w konkursie:
- konkurs jest skierowany do uczniów klas:
a. I-III
b. IV-VII
do prac należy dołączyć karteczkę z danymi:
imię i nazwisko
klasa
pełna nazwa i adres szkoły
nr telefonu kontaktowego lub e-mail
Technika prac: dowolna
Materiał podstawowy: ziemniak
Terminy i miejsce składania prac:
- Podpisane prace należy składać do dnia 13 listopada 2017r. w Bibliotece Publicznej     Miasta i Gminy we Wrześni, ul Dzieci Wrzesińskich 13
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 24 listopada 2017r.
Informacje zamieszczone zostaną na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.wrzesnia.pl i FB
Kryteria oceny prac:
- samodzielność, oryginalność, walory artystyczne, kreatywna wyobraźnia, estetyka pracy
  8. Nagrody:
       - dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia
  9. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie w celu realizacji konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom.
10. Prace oceniane będą prze jury konkursowe powołane przez organizatora.
11. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do potrzeb konkursu i promocji ( na podst. Ustawy z dn. 4 lutego 1994r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych : Dz. U. z dn. 23.02.1994r. nr 24, poz. 83, art. 50.64.65.)


Regulamin konkursu Przygody Petronelki...
Regulamin konkursu
Organizator konkursu : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13
   2.  Cele konkursu:
- rozbudzanie świadomości języka,  jako dziedzictwa kulturowego
- rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów
- motywowanie uczniów do rozwijania zdolności pisarskich
-  zainteresowanie uczniów gwarą poznańską, osobami popularyzującymi gwarę ( np. Juliusz Kubel twórca przekładu „Małego Księcia” w gwarze poznańskiej „Książę Szaranek” )
- zainteresowanie uczniów  historią języka polskiego, jego zmianami na przestrzeni dziejów, gwarami Wielkopolski
-  wzbogacanie słownika uczniów  nazwami zwyczajowo używanymi w rodzinnym mieście lub regionie   np. „Park Hrabiny” ( Park im. Dzieci Wrzesińskich);  , „Pałac na Opieszynie”   
( Pałac w Parku im. Dzieci Wrzesińskich).   
- rozbudzanie zainteresowania uczniów historią miasta, zabytków, więzi z regionem, dumy z dorobku kulturowego pokoleń
- motywowanie uczniów do bardziej aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia kultury
  3. Temat konkursu literackiego :„ Przygody „Petronelki” w „Parku Hrabiny” we Wrześni.
    ( Petronelki – Biedronki)
  4. Forma konkursu: opowiadanie. Ciekawie i napisane z humorem opowiadanie, opisujące   przygody „Petronelki” w „Parku Hrabiny” we Wrześni. Opowiadanie powinno zawierać  minimum 30 wyrazów  z gwary poznańskiej dowolnie  wybrane z wykazu ( wykaz do odbioru w Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy , ul. Dzieci Wrzesińskich 13) np. petronelka zamiast biedronka, gonito zamiast berek, kumpel zamiast kolega, jabzo zamiast jabłko, huźdać się zamiast  huśtać się, kierz zamiast krzak … Przykładowe zdanie: Petronelka oglądnęła się i zobaczyła na ogiglach ogromną wąsionę. (Biedronka obejrzała się i zobaczyła na bezlistnych łodygach  ogromną gąsienicę.)  Tekst   opowiadania napisany ręcznie (czytelnie) lub komputerowo minimum 2 - 3 strony, czcionka Times New Roman (12).  Za tekst  napisany ręcznie będą przyznane dodatkowe punkty przy ocenie pracy. Prace nieczytelne nie będą oceniane.
5. Zasady uczestnictwa w konkursie:
- konkurs jest skierowany do uczniów klas VII
- do prac należy dołączyć karteczkę z danymi:
imię i nazwisko
klasa
pełna nazwa i adres szkoły
nr telefonu kontaktowego
Terminy i miejsce składania prac:
- Podpisane prace należy składać do dnia  13 listopada 2017r. w Bibliotece Publicznej     Miasta i Gminy we Wrześni, ul Dzieci Wrzesińskich 13
Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.wrzesnia.pl i FB
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród  nastąpi dnia 24 listopada 2017r.
Kryteria oceny prac:
samodzielność, oryginalność i realizacja  pomysłu, wyobraźnia, kreatywność, kompozycja, styl,  poprawność ortograficzna , interpunkcyjna, estetyka pracy.
Za tekst napisany ręcznie będą przyznane dodatkowe punkty przy ocenie pracy.
  8 . Nagrody:
       - dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia
  9. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie w celu realizacji konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom.
10. Prace oceniane będą przez jury konkursowe powołane przez organizatora.
11. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do potrzeb konkursu i promocji ( na podst. Ustawy z dn. 4 lutego 1994r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych : Dz. U. z dn. 23.02.1994r. nr 24, poz. 83, art. 50.64.65.) 
stat4u

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl